اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

​سه چیز را به کار بگیر:

عقل، همت،صبر

سه چیز را آلوده نکن:

قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست خوب…

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 30 بهمن 1395نظر دهید »

اشتراک گذاری این مطلب!


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 28 بهمن 1395نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 15