1. قبل از پرسـتـش باور کنید‌ 2. قبل از صحبت گوش دهید 3. قبل از خرج‌کردن بدست آورید 4. قبل از نوشتن فکر کنید 5. قبل از تسلیم شدن تلاش کنید 6. قبل از مردن زندگی کنید بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 15 دی 1395نظر دهید »
مولانامیگوید عزیزانم را   نه در قلبم دوست میدارم  نه درذهنم  چون ممکن است   قلبم ازحرکت بیفتد و ذهنم دچار  فراموشی شود  دوستانم را با روحم  دوست میدارم چون نه  فراموش میکند و نه ازحرکت می افتد بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 15 دی 1395نظر دهید »
 
اسرار عبادات