« زندگیشادی »

وقت طلا نیست 

وقت

زندگی است 

و هیچ چیز با ارزش تر از 

زندگی نیست ….
قدر لحظه ها را بدانیم…

که عمر و زندگی المثنی ندارد


موضوعات: پند
   شنبه 26 فروردین 1396


فرم در حال بارگذاری ...

 
اسرار عبادات